งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ( Annual Metting )